Vestigingen:

Kurt Callostraat 17

3067 CZ Rotterdam

 

Postadres:
Kurt Callostraat 17

3067 CZ Rotterdam

Schiedamseweg 95

3026 AE Rotterdam

 

Telefoon: 010 - 420 03 93

E-mail: info@advocatenkantoorhamers.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR HAMERS

 

Artikel 1

Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Advocaat: de advocaat werkzaam in het samenwerkingsverband Advocatenkantoor Hamers.
 2. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten die de advocaat voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 3. Verschotten: de kosten die de advocaat in het belang van de overeenkomst maakt (griffierechten, kosten deurwaarder, kosten rolwaarneming, verzendkosten, reiskosten, tolk en vertaalkosten, etc.)
 4. Kantoorkosten: de vaste opslag van 6% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

 

Artikel 2

Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3

Overeenkomst van opdracht

 

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de advocaat is aanvaard.
 2. De advocaat is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht eerst dan uit te voeren indien de cliënt een door de advocaat gedeclareerd voorschot terzake honorarium en verschotten heeft betaald.
 3. Tot het moment van betaling van het in rekening gebrachte voorschot is de advocaat slechts gehouden werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het veilig stellen van voor de cliënt fatale termijnen zoals verzet en hoger beroep, bezwaar of beroep. Voor werkzaamheden in het kader hiervan wordt de cliënt geacht een opdracht hiervoor te hebben verstrekt en de opdracht strekt zich enkel uit tot het veilig stellen van die termijn. In het bijzonder behoort hiertoe niet het aanbrengen van zaken voor de cliënt bij een gerechtelijk college zonder dat de cliënt het hiervoor verschuldigde griffierecht vooraf heeft betaald.
 4. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zonodig door derden in opdracht van de advocaat. De toepasselijkheid van 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 

Artikel 4

Inspanningsverbintenis

 

De advocaat verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De advocaat verbindt zich om de cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht.

 

Artikel 5

Declaratie

 

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders geldt.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. In geval van een voorschotnota geldt het bepaalde in artikel drie (3). Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.
 5. Zonder andersluidende afspraken geldt voor het honorarium een uurtarief zoals door de advocaat met de cliënt overeengekomen, exclusief BTW. De cliënt kan enkel een beroep doen op andersluidende afspraken indien deze door de advocaat schriftelijk zijn bevestigd. Bijzondere afspraken gelden alleen voor de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht.
 6. De advocaat zorgt voor een deugdelijke registratie van de door hem aan de opdracht bestede tijd en de cliënt is gerechtigd hiervan een overzicht te verlangen. Tijd zal in ieder geval gerekend worden voor telefoongesprekken tussen cliënt en de advocaat, correspondentie, bezoeken etc.

 

Artikel 6

Betaling/verzuim

 

 1. Betaling van declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratiebedrag.
 2. De advocaat is zonder nadere aankondiging gerechtigd de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat de cliënt zijn verzuim heeft gezuiverd en alle redelijke kosten van de advocaat als gevolg van het verzuim heeft betaald.
 3. Het staat de cliënt vrij tussentijds de overeenkomst te beëindigen maar de advocaat is slechts gehouden het dossier af te staan indien alle facturen zijn betaald en/of indien de cliënt zekerheid verschaft voor de nakoming van nog lopende verplichtingen jegens de advocaat.
 4. De advocaat is bevoegd tot het verrekenen van gelden die hij namens de cliënt onder zich heeft met door de cliënt aan de advocaat verschuldigde bedragen.
 5. De advocaat is niet bevoegd gelden ten behoeve van de cliënt die zijn gestort op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Hamers te verrekenen met facturen tenzij de cliënt hiermee instemt. Indien de cliënt in verzuim is en de cliënt niet instemt met verrekening gelden de overige bepalingen onverkort en is de advocaat eveneens bevoegd de opdracht aan de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Hamers op te schorten.
 6. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de advocaat gestelde bank of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.
 7. Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is komen de kosten vallende op die invordering ten laste van die cliënt. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 40,00.
 8. Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de cliënt gelijk gesteld degene die zich jegens de advocaat verbonden heeft de declaraties namens de cliënt te voldoen.

 

Artikel 7

Gefinancierde rechtshulp

 

 1. Indien de cliënt in aanmerking wil komen voor een toevoeging van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand op grond van de Wet op de Rechtsbijstand dan dient de cliënt de advocaat tijdig te verzoeken zodat deze de daarvoor benodigde procedure kan starten. Dit kan ook nog indien een zaak op toevoegingsbasis is aangenomen. Het staat het Advocatenkantoor Hamers echter vrij om een zaak op toevoegingsbasis al dan niet aan te nemen. Een daartoe strekkend verzoek wordt nimmer met terugwerkende kracht gehonoreerd. De werkzaamheden gemoeid met het verkrijgen van een toevoeging worden slechts aan de cliënt in rekening gebracht indien een dergelijk verzoek uiteindelijk door de overheid wordt afgewezen en aan de cliënt derhalve geen onvoorwaardelijke toevoeging wordt afgegeven.
 2. De cliënt is gehouden de advocaat in het kader van de gefinancierde rechtshulp op de hoogte te stellen indien zich een wijziging voordoet in zijn inkomenssituatie en of vermogenssituatie en de advocaat hierbij te voorzien van alle noodzakelijke bewijsstukken.

 

Artikel 8

Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van de advocaat voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgend de betreffende polis.
 2. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 9

Rechtsverhouding

 

De rechtsverhouding met het Advocatenkantoor Hamers wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht waaronder begrepen de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en worden bij uitsluiting beslecht door de Nederlandse rechter. Het Advocatenkantoor Hamers is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de cliënt bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan cliënt en cliënt deze niet terstond schriftelijk heeft verworpen.

 

Artikel 10

Woonplaats

 

Voor de uitvoering van de opdracht en al hetgeen daaruit voortvloeit kiest het Advocatenkantoor Hamers woonplaats aan de Kurt Callostraat 17 (3067 CZ) te Rotterdam.

 

De cliënt kiest voor de overeenkomst en al hetgeen daaruit voortvloeit domicilie op het adres zoals dat in de opdrachtbevestiging is vermeld. Cliënt is gehouden tussentijdse adreswijzigingen tijdig door te geven aan de advocaat bij gebreke waarvan het eerst opgegeven adres als domicilie blijft gelden.

 

Artikel 11

Geschillen

 

In geval van geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden zullen partijen met elkaar in redelijkheid overleggen. Bij gebreke van overeenstemming staat het partijen vrij bemiddeling in te roepen van de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Rotterdam die in het kader van de advocatenwet en de gedragsregels voor advocaten partijen in eerste instantie tot elkaar zal proberen te brengen.

 

Artikel 12

Beëindiging

 

De cliënt zowel de advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. De advocaat heeft in beide gevallen het recht om het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 13

Slotbepalingen

 

Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van het aan het Advocatenkantoor Hamers verbonden personeel alsmede derden die door het Advocatenkantoor Hamers uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud worden ingeschakeld teneinde de opdracht te verrichten.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt door het Advocatenkantoor Hamers uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een cliënt documenten aan de advocaat ter beschikking stelt dan dienen deze in beginsel slechts duidelijke kopieën en geen originelen te zijn, tenzij dit door de advocaat anders wordt verzocht. Cliënt dient van verstrekte documenten altijd zelf een origineel of kopie te houden voor het eigen dossier. Indien door de advocaat nodeloos kopieerwerkzaamheden moeten worden verricht worden daarvoor separaat honorarium en verschotten in rekening gebracht. Nadat een zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige originele stukken aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

Volg ons op Facebook:

Advocatenkantoor Hamers

Contact

Kurt Callostraat 17

3067 CZ Rotterdam

 

Postadres:
Kurt Callostraat 17

3067 CZ Rotterdam

Schiedamseweg 95

3026 AE Rotterdam

 

 

Telefoon: 010 - 420 03 93

Fax: 010 - 420 02 30

Vestigingen:

Advocatenkantoor Hamers

Vestigingen:

Kurt Callostraat 17

3067 CZ Rotterdam

 

Postadres:
Kurt Callostraat 17

3067 CZ Rotterdam

Schiedamseweg 95

3026 AE Rotterdam

 

Telefoon: 010 - 420 03 93

Fax: 010 - 420 02 30

E-mail: info@advocatenkantoorhamers.nl

Volg ons op Facebook: